6YfCNq6atvuYc0i4VQjK1c changeset

Changeset646231636134 (b)
ParentNone (a)
ab
0+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/><img src="https://ic.pics.livejournal.com/shalenaolena/21982935/37303/37303_900.jpg"></a>
0+ 
0+петра руна значение
0+othala руна значение
0+руна отал
0+тюркские руны
0+руны ведьм
0+ 
0+https://thenewstipa.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
0+https://bopspopss.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
0+https://bopsneeews.blogspot.com/2021/05/blog-post_16.html
0+ 
0+значение толкование рун
0+руна глаз
0+руна эрда значение
0+руны славянская значение
0+перт руна значение
0+ 
0+<a href=https://hubsternews.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >руны беркана </a>
0+<a href=https://hophopnews.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >руны гномов </a>
0+<a href=https://thenewstipa.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >соул руна значение </a>
0+ 
0+перто значение рунызначения руны турисазруны стихийруны талияруны архангел
0+казикс руны
0+ромб руна значение
0+руны викканские значение
0+вендские руны значение
0+руна волк
0+ 
0+ 
0+<a href=https://bopsneeews.blogspot.com/2021/05/blog-post_16.html>значение якутских рун
0+</a>
0+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/>руна богатство значение
0+</a>
0+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/>значение руны феху
0+</a>
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
--- Revision None
+++ Revision 646231636134
@@ -0,0 +1,36 @@
+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/><img src="https://ic.pics.livejournal.com/shalenaolena/21982935/37303/37303_900.jpg"></a>
+
+петра руна значение
+othala руна значение
+руна отал
+тюркские руны
+руны ведьм
+
+https://thenewstipa.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
+https://bopspopss.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
+https://bopsneeews.blogspot.com/2021/05/blog-post_16.html
+
+значение толкование рун
+руна глаз
+руна эрда значение
+руны славянская значение
+перт руна значение
+
+<a href=https://hubsternews.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >руны беркана </a>
+<a href=https://hophopnews.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >руны гномов </a>
+<a href=https://thenewstipa.blogspot.com/2021/05/blog-post.html >соул руна значение </a>
+
+перто значение рунызначения руны турисазруны стихийруны талияруны архангел
+казикс руны
+ромб руна значение
+руны викканские значение
+вендские руны значение
+руна волк
+
+
+<a href=https://bopsneeews.blogspot.com/2021/05/blog-post_16.html>значение якутских рун
+</a>
+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/>руна богатство значение
+</a>
+<a href=https://podlesnyiakarenlei.wordpress.com/2021/05/12/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/>значение руны феху
+</a>